رای به سایت :
1387
محبوب
مرکز امامت
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 -

پنجمین دوره توانمندسازی شهید همدانی برگزار شد
پنجمین دوره توانمندسازی شهید همدانی برگزار شد

پنجمین دوره رشد و تعالی شهید همدانی به منظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان پایگاه های برادر سپاه تهران بزرگ از 3 آبان ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1396/08/09
دوره رشد و تعالی شهید سرلک برگزار شد
دوره رشد و تعالی شهید سرلک برگزار شد

چهارمین دوره رشد و تعالی شهید سرلک مختص مدیران سپاه تهران بزرگ از 29 مهرماه سال جاری، به مدت 4 روز با حضور خواهران پاسدار در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1396/08/06
چهارمین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی
چهارمین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی

چهارمین دوره رشد و تعالی اندیشه ولائی بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان حوزه و مسئولین بسیج خواهران نواحی مقاومت بسیج سپاه تهران بزرگ از 9 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی بمدت چهار روز در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1396/02/13
چهارمین دوره توانمند سازی اندیشه ولایی برگزار شد
چهارمین دوره توانمند سازی اندیشه ولایی برگزار شد

چهارمین دوره رشد و تعالی اندیشه ولائی بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان حوزه و مسئولین بسیج خواهران نواحی مقاومت بسیج سپاه تهران بزرگ از 9 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1396/02/13
نخستین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی
نخستین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی

اولین دوره رشد و تعالی اندیشه ولائی بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان حوزه و مسئولین بسیج خواهران نواحی مقاومت بسیج سپاه تهران بزرگ از 26 فروردین ماه سال جاری بمدت چهارروز در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1396/02/03
نخستین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی برگزار شد
نخستین دوره توانمند سازی اندیشه ولائی برگزار شد

اولین دوره رشد و تعالی اندیشه ولائی بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان حوزه و مسئولین بسیج خواهران نواحی مقاومت بسیج سپاه تهران بزرگ از 26 فروردین ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1396/02/03
دوره رشد و تعالی شهید شاطری ویژه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج
دوره رشد و تعالی شهید شاطری ویژه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج

نحستین دوره توانمندسازی فرماندهان برادر حوزه های برادر مقاومت بسیج سپاه تهران از 21 ماه سال جاری، با حضور جانشین سپاه تهران و همچنین نماینده ولی فقیه در مرکز امامت برگزار شد

مرکز امامت 1395/12/22
دوره رشد و تعالی شهید شاطری ویژه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج برگزار شد
دوره رشد و تعالی شهید شاطری ویژه فرماندهان حوزه مقاومت بسیج برگزار شد

نحستین دوره توانمندسازی فرماندهان برادر حوزه های برادر مقاومت بسیج سپاه تهران از 21 ماه سال جاری، با حضور جانشین سپاه تهران و همچنین نماینده ولی فقیه در مرکز امامت برگزار شد

مرکز امامت 1395/12/22
سیزدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم
سیزدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم

سیزدهمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر پایگاه های بسیج اقشار سپاه تهران بزرگ از 7 اسفند ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1395/12/11
سیزدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد
سیزدهمین دوره توانمندسازی شهید منتظر قائم برگزار شد

سیزدهمین دوره رشد و تعالی شهید منتظر قائم بمنظور ارتقای علمی و عملی فرماندهان برادر پایگاه های بسیج اقشار سپاه تهران بزرگ از 7 اسفند ماه سال جاری با حضور فرماندهان بسیجی در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1395/12/11
سومین دوره رشد و تعالی شهید سرلک
سومین دوره رشد و تعالی شهید سرلک

سومین دوره رشد و تعالی شهید سرلک مختص مدیران سپاه تهران بزرگ از اول اسفندماه سال جاری، به مدت 4 روز با حضور پاسداران خواهر در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1395/12/03
دوره رشد و تعالی شهید سرلک برگزار شد
دوره رشد و تعالی شهید سرلک برگزار شد

سومین دوره رشد و تعالی شهید سرلک مختص مدیران سپاه تهران بزرگ از اول اسفندماه سال جاری، به مدت 4 روز با حضور خواهران پاسدار در مرکز امامت برگزار شد.

مرکز امامت 1395/12/03

1 2 3 4... 7