رای به سایت :
1387
محبوب
مرکز امامت
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -

کارگاه آموزشی معاونت طرح و برنامه و مالی سپاه تهران بزرگ برگزار شد
به همت مرکز امامت سپاه تهران؛
کارگاه آموزشی معاونت طرح و برنامه و مالی سپاه تهران بزرگ برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 25 مرداد 1394 - 12:30

کارگاه آموزشی معاونت طرح و برنامه و مالی سپاه تهران بزرگ تحت عنوان دوره شهید رشادی در مرکز امامت سپاه تهران به پایان رسید.

RSS